Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie Rządowego programu "Wyprawka szkolna" - kryterium dochodowe - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

List Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie Rządowego programu "Wyprawka szkolna" - kryterium dochodowe

Warszawa,  27 sierpnia 2015 r.
logo MKO
 
Nr pisma ZIN.531.3.2.2015.MA

Szanowni Państwo

Prezydenci Miast,

Burmistrzowie Miast i Gmin,

Wójtowie Gmin

województwa mazowieckiego

  

Dotyczy: analizy warunków przyznawania pomocy uczniom w ramach Rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna”.

 

 

 

 

W związku z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej DAP-SPR.419.71.2015.CZ.1 z dnia 18 sierpnia 2015 r. dotyczącym weryfikacji stosowanych przez gminy warunków przyznawania pomocy uczniom w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”, zwracam się z prośbą o szczegółową analizę sytuacji w powyższym zakresie w Państwa gminie.

Analiza wzorów wniosków, na podstawie których udzielona jest pomoc w ramach tego programu, dostępnych na stronach internetowych niektórych szkół, wskazuje na błędne stosowanie przepisów. Błąd polega na wymaganiu od rodziców przedstawiania dochodu obliczonego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.). Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie, ustalone na podstawie ww. ustawy, wynosi 456 zł.

Zgodnie z cyt. programem, w roku 2015 należy stosować kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 114), wynoszące 574 zł. Zatem tylko na podstawie przepisów tej ustawy może być obliczany dochód na członka rodziny do programu „Wyprawka szkolna".

Ministerstwo Edukacji Narodowej informowało o tym w liście z 24 czerwca br., skierowanym do dyrektorów szkół, w sprawie realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - „Wyprawka szkolna" ustanowionego uchwałą Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r., którego szczegółowy zakres działania zawarty jest w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 938).

Zgodnie z cyt. ustawą o świadczeniach rodzinnych za dochody[1] członków rodziny uważa się dochody osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy oraz zmiany w sytuacji dochodowej stanowiące utratę[2] i uzyskanie[3] dochodu w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Należy podkreślić, że w roku bieżącym rokiem kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy[4] jest rok 2013.

W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy dochód ustala się na podstawie dochodu członka rodziny powiększonego o kwotę uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty. Natomiast w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, uzyskany w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten był osiągnięty. Przepisy o uzyskaniu dochodu mają zastosowanie, jeśli dochód uzyskany nadal jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa do świadczeń rodzinnych.

W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (zasiłkowy) lub po tym roku ustalając dochód nie uwzględnia się kwoty dochodu, który został utracony.

Szczegółowe zasady ustalania dochodu rodzin z gospodarstwa rolnego określone zostały w art. 5 ust. 8-8c ww. ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Stosowanie przez szkoły innych zasad wyliczania dochodu może powodować nieprawidłowości w realizacji programu – w tym ograniczenie liczby odbiorców pomocy.

W związku z powyższym zwracam się do Państwa z prośbą o szczegółową analizę sytuacji w powyższym zakresie i w razie wystąpienia ww. problemu na Państwa terenie proszę o pisemną informację o sposobie jego rozwiązania.

 

z up. Mazowieckiego Kuratora Oświaty

-/-

Katarzyna Góralska

Mazowiecki Wicekurator Oświaty

 

 

[1] Definicja dochodu została zawarta w art. 3 pkt 1 cyt. ustawy o świadczeniach rodzinnych.

[2] Definicja utraty dochodu została zawarta w art. 3 pkt 23  cyt. ustawy o świadczeniach rodzinnych.

[3] Definicja uzyskania dochodu została zawarta w art. 3 pkt 24 cyt. ustawy o świadczeniach rodzinnych.

[4] Od dnia 1 listopada 2014 r. do dnia 31 października 2015 r.

 

Metryczka

Data publikacji 27.08.2015
Data modyfikacji 27.08.2015
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Adamiak
Osoba udostępniająca informację:
Monika Adamiak
do góry