Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Zakres działania - Pełnomocnik ds. kontroli i audytu (AUD) -

Nawigacja

Pełnomocnik ds. kontroli i audytu (AUD)

Zakres działania

Dane teleadresowe

Bogdan Ganowicz

pokój nr 206
tel.: 22 551 24 00, wew. 2061

Do zakresu działania Pełnomocnika ds. kontroli i audytu należy w szczególności:

 1. koordynowanie, dokumentowanie i monitorowanie funkcjonowania systemu kontroli zarządczej;
 2. opracowywanie planów kontroli i sprawozdań;
 3. przeprowadzanie kontroli wewnętrznych; przewodniczenie zespołom i komisjom kontroli powoływanym przez Kuratora;
 4. opracowywanie i przedkładanie Kuratorowi wyników kontroli;
 5. wydawanie zaleceń pokontrolnych oraz kontrola jakości i terminowości wykonania zaleceń pokontrolnych;
 6. sukcesywne wykorzystywanie ustaleń kontroli oraz wyników funkcjonowania systemu kontroli zarządczej do inspirowania działań mających na celu doskonalenie pracy Kuratorium;
 7. gromadzenie i przetwarzanie danych niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań, sporządzania planów pracy, analiz, sprawozdań z zakresu realizowanych zadań;
 8. współdziałanie z jednostkami kontroli zewnętrznej;
 9. prowadzenie spraw dotyczących regulaminu organizacyjnego Kuratorium;
 10.  udzielanie wskazówek w zakresie stosowania przepisów wynikających z aktów prawa wewnętrznego;
 11.  przygotowanie pełnomocnictw udzielanych przez Kuratora;
 12.  przygotowywanie projektów zarządzeń Kuratora, zakresów czynności  dla pracowników pełniących funkcje kierownicze oraz upoważnień Kuratora  do podpisywania pism i decyzji; prowadzenie ewidencji udzielonych  upoważnień;
 13.  opracowywanie tekstów jednolitych wewnętrznych aktów prawnych;
 14.  prowadzenie praktyk zawodowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych;
 15.  wykonywanie innych zadań zlecanych przez Kuratora lub upoważnionego  Wicekuratora.

Pełnomocnik ds. kontroli i audytu podlega bezpośrednio upoważnionemu Wicekuratorowi.

Metryczka

Data publikacji 18.02.2015
Data modyfikacji 25.03.2015
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Teper
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Teper
do góry