Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Rekrutacja nauczycieli do pracy dydaktycznej za granicą - Aktualności -

Nawigacja

Rekrutacja nauczycieli do pracy dydaktycznej za granicą

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG) poszukuje nauczycieli do pracy dydaktycznej za granicą na rok szkolny 2019/2020 do krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz Azji.

Poszukiwani są nauczyciele poloniści, nauczania początkowego i historii.

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w siedzibie Ośrodka lub przesłać w formie papierowej na adres: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa.

Szczegóły dotyczące rekrutacji są opublikowane na stronie ORPEG, zaś więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu: 22 853 87 06.

Rozpatrywane będą wyłącznie pełne aplikacje, zgodnie z zasadami rekrutacji nauczycieli:

O skierowanie do pracy za granicą mogą ubiegać się nauczyciele posiadający:

  1. Kwalifikacje wymagane w Polsce do zajmowania stanowiska nauczyciela danego przedmiotu,
  2. Znajomość języka rosyjskiego i/lub obowiązującego w kraju skierowania,
  3. Co najmniej dobrą ostatnią ocenę pracy lub, w przypadku gdy nie posiadają oceny pracy, ostatnią pozytywną ocenę dorobku zawodowego, uzyskaną w związku z awansem zawodowym nauczycieli,
  4. Warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.

Nauczyciele współpracują z lokalnym środowiskiem, prowadzą dodatkowo kursy języka polskiego dla dorosłych, pomagają w redagowaniu artykułów do polsko-języcznych czasopism, w przygotowaniu audycji radiowych i telewizyjnych w języku polskim, organizują uroczystości patriotyczne i okolicznościowe dla ludności pochodzenia polskiego. Praca nauczycieli kierowanych za granicę nie ogranicza się do zajęć dydaktycznych. Organizują drużyny harcerskie, zuchowe, zespoły folklorystyczne. Zadaniem nauczycieli jest nie tylko nauczanie języka polskiego i promocja polskiej kultury, ale także pomaganie rodakom w kultywowaniu polskich tradycji oraz przybliżanie obrazu współczesnej Polski.

Informacje dodatkowe:

  1. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie,
  2. Oferty złożone po terminie lub niezawierające wszystkich dokumentów zostaną odrzucone,
  3. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski, dokonane przez tłumacza przysięgłego,
  4. Kopie złożonych dokumentów aplikacyjnych należy potwierdzić własnoręcznie za zgodność z oryginałem,
  5. ORPEG nie zwraca złożonych dokumentów aplikacyjnych. Oferty złożone po terminie oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

 

Metryczka

Data publikacji 04.01.2019
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Materiały ORPEG
Osoba udostępniająca informację:
Agata Siekierska
do góry