Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Harmonogram rekrutacji do liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych oraz szkół policealnych - Aktualności -

Nawigacja

Harmonogram rekrutacji do liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych oraz szkół policealnych

ZARZĄDZENIE Nr 20

 

MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY

 

z dnia   12   kwietnia 2017 r.

 

w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych
na rok szkolny 2017/2018

 

Na podstawie § 6 ust. 4 w związku z § 24 ust 2 pkt 8 Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Warszawie stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 5 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 17 stycznia 2012 r. zmienionego zarządzeniem Nr 41 z dnia 30 sierpnia 2013r. oraz zarządzeniem Nr 72 z dnia 28 października 2015r. oraz w związku z art. 204 ust. 1 pkt 2 ustawy z dn. 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 60) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018, w tym terminy składania dokumentów dla kandydatów do oddziałów publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych.  Harmonogram rekrutacji w roku szkolnym 2017/2018 stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

 

§  2.  Zarządzenie   podlega    ogłoszeniu    na    stronie    internetowej    Kuratorium    Oświaty  w Warszawie.

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Pani Magdalenie Cichostępskiej, Dyrektorowi    Wydziału Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego Kuratorium Oświaty w Warszawie. 

                                                                                                                 

§  4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Mazowiecki Kurator Oświaty

                       -/-

     Aurelia Michałowska

 

Uwaga!

W trosce o sprawne i prawidłowe przeprowadzenie badań lekarskich, umożliwiające złożenie przez kandydatów, którzy dokonali wyboru kształcenia w zawodzie, zaświadczeń lekarskich zawierających orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu w terminie wskazanym w tegorocznym harmonogramie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych (tj. do 14 lipca do godz. 12.00), Mazowiecki Kurator Oświaty wskazuje, że już po 19 czerwca br. szkoły prowadzące kształcenie w zawodach mogą rozpocząć wydawanie skierowań na badanie lekarskie, ale tylko kandydatom, którzy dokonali wyboru kształcenia w danym zawodzie, wskazując szkołę jako szkołę pierwszego wyboru. Pozostali kandydaci, którzy znajdą się na listach osób zakwalifikowanych do przyjęcia w danej szkole, otrzymają takie skierowanie od 6 lipca od godz. 10.00 do 7 lipca do godz. 16.00.

 

Metryczka

Data publikacji 12.04.2017
Data modyfikacji 14.06.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Hanna Krzyżostaniak-Pilarz
Osoba udostępniająca informację:
Aneta Przygoda
do góry