Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Samorządy gotowe do reformy edukacji - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Samorządy gotowe do reformy edukacji

17.03.2017

Opiniowanie uchwał w sprawie projektu dostosowania sieci szkół oraz zmiany w podstawie programowej to główna tematyka konferencji prasowej, która odbyła się 17 marca br. w Ciechanowie. W spotkaniu z dziennikarzami uczestniczyli Artur Standowicz, Wicewojewoda Mazowiecki oraz Dorota Skrzypek, Mazowiecki Wicekurator Oświaty.

Dotychczas wpłynęło do Kuratorium 335 (około 94 proc.) uchwał z terenu województwa mazowieckiego, w tym 44 (ponad 90 proc.) z rejonu ciechanowskiego. Mazowiecki Kurator Oświaty wydał łącznie 290 opinii pozytywnych i pozytywnych ze zmianami. Zgodnie z ustawowym wymogiem, samorządy do końca marca 2017 r. podejmują uchwały dostosowujące sieć szkolną do reformy edukacji. Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego przekazywana jest przez jednostkę samorządową do zaopiniowania właściwemu kuratorowi oświaty. Opinia zawiera w szczególności ocenę zgodności z prawem rozwiązań zaproponowanych w uchwale oraz ocenę w zakresie zapewnienia przez samorząd możliwości realizacji obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki przez dzieci i młodzież.

Reforma edukacji wiąże się ze zmianami w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego. Kuratorium Oświaty w Warszawie na bieżąco współpracuje z ośrodkami doskonalenia nauczycieli z terenu województwa mazowieckiego w przygotowaniu nauczycieli do realizacji nowej podstawy programowej. Zaplanowano do końca roku szkolnego 214 szkoleń i warsztatów. Odbędą się także konferencje informacyjne dla nauczycieli.

W nowej podstawie podkreślane są przede wszystkim elementy innowacyjne i działania skierowane na pracę zespołową uczniów– powiedziała Dorota Skrzypek Mazowiecki Wicekurator Oświaty – Nacisk położony jest na naukę języków obcych i informatykę.

Kierunki zmian podstawy programowej przewidują m.in. wzmocnienie wychowawczej i profilaktycznej funkcji szkoły poprzez szersze uwzględnienie zadań wychowawczo–profilaktycznych. Przepisy zakładają również zastąpienie integracji przedmiotowej korelacją przedmiotową, począwszy od V klasy szkoły podstawowej (w ramach przedmiotów humanistycznych oraz przyrodniczych i ścisłych).

Zmiany w przepisach oświatowych przewidują również szersze uwzględnienie w podstawie programowej poszczególnych przedmiotów technologii informacyjno-komunikacyjnych. Na terenie województwa mazowieckiego trwa ogólnopolski pilotaż programowania w szkole, do którego przystąpiło 198 szkół, realizujących 218 innowacji pedagogicznych dotyczących nauki programowania w edukacji formalne.

Reforma oświaty to reforma dotycząca nie tylko zmian w edukacji, ale także w sposobie myślenia i realizowania treści programowych. To wyzwanie nie tylko dla nauczycieli ale przede wszystkim dla uczniów, którzy dzięki zmianom w edukacji będą bardziej przygotowani do dorosłego życia.– powiedział Artur Standowicz, Wicewojewoda Mazowiecki.

Od roku szkolnego 2017/2018 nowa podstawa programowa wchodzi do: przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, innych form wychowania przedszkolnego, klasy I, IV i VII szkoły podstawowej, branżowej szkoły I stopnia, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, szkoły policealnej – I semestr.

W związku ze zmianami związanymi z reformą edukacji Kuratorium prowadzi działania informacyjne skierowane do: rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół oraz przedstawicieli samorządów. Od stycznia br. spotkaliśmy się z ponad 3 tys. osób podczas 78 spotkań. Ponadto w tym samym okresie odbywają się dyżury eksperckie. W Kuratorium i jego delegaturach pracownicy pełnią je przynajmniej raz w tygodniu do godz. 18.00 (część z nich planowana jest poza siedzibą urzędu, m.in. w siedzibach samorządu).

Szczegółowe informacje dotyczące reformy edukacji można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.reformaedukacji.men.gov.pl). Zarówno rodzice, nauczyciele oraz samorządowcy znajdą na niej odpowiedzi na pytania dotyczące zmian w oświacie. Ponadto Kuratorium Oświaty w Warszawie uruchomiło specjalny adres e-mail: reformaedukacji@kuratorium.waw.pl oraz infolinię pod numerem telefonu: 22 551 24 22, na które można kierować pytania związane z reformą edukacji. Na stronie internetowej Kuratorium funkcjonuje też specjalny dział poświęcony tylko reformie edukacji.

 • Konferencja prasowa w Ciechanowie
  Konferencja prasowa w Ciechanowie
 • Konferencja prasowa w Ciechanowie
  Konferencja prasowa w Ciechanowie
 • Konferencja prasowa w Ciechanowie
  Konferencja prasowa w Ciechanowie
 • Konferencja prasowa w Ciechanowie
  Konferencja prasowa w Ciechanowie
 • Konferencja prasowa w Ciechanowie
  Konferencja prasowa w Ciechanowie

Metryczka

Data publikacji 17.03.2017
Data modyfikacji 17.03.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kornelia Szczepaniak
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry