Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów” - Edukacja europejska -

Nawigacja

Edukacja europejska

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów”

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju podpisało z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) umowę na realizację projektu pt.: „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2019-2023.

Projekt skierowany jest do szkół publicznych i niepublicznych określonych w art. 2 pkt 2 Ustawy - prawo oświatowe.

Grupę docelową stanowią uczniowie szkół publicznych i niepublicznych (od VI klasy szkoły podstawowej do momentu zakończenia edukacji szkolnej).

Wsparciem zostanie objętych 14 000 uczniów, w tym 60 % uczniów zamieszkujących obszary defaworyzowane, tj. średnio i słabo zaludnione.

Projekt stanowi okazję do skorzystania przez grupy uczniów, wraz z opiekunami, z udziału w zagranicznych wyjazdach edukacyjnych do szkół jednego lub wielu krajów członkowskich Unii Europejskiej (trwających od 7 do 14 dni). Wyjazd będzie okazją do nabycia nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego oraz przyszłego zatrudnienia. W trakcie mobilności uczniowie będą brać udział w zajęciach formalnych i pozaformalnych, w tym na rzecz społeczności lokalnych, które stanowić będą silną motywację do międzynarodowej współpracy i nauki z rówieśnikami ze szkół  przyjmujących. Wszystkie planowane wyjazdy poprzedzone będą działaniami przygotowawczymi w polskich szkołach.

Termin składania formularzy zgłoszeniowych upływa dnia 25.02.2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru na stronie internetowej pod adresem: www.power.frse.org.pl/mobilnosc-uczniow

Metryczka

Data publikacji 04.02.2019
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Materiały Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju
Osoba udostępniająca informację:
Joanna Woźnicka-Wąsek
do góry