Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Komunikat dotyczący skierowań na badania lekarskie dla uczniów szkół kształcących w zawodach - Rekrutacja do szkół -

Nawigacja

Rekrutacja do szkół

Komunikat dotyczący skierowań na badania lekarskie dla uczniów szkół kształcących w zawodach

               Kuratorium Oświaty

                      w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa

 

 

 

 Warszawa, dn. 19.02.2019r.

KPZ.571.6.43.2018.AP

 

Do Dyrektorów

techników i szkół branżowych I stopnia

                

 

 

Szanowni Państwo,

 

przypominam, że zgodnie z art. 155 ust. 4 oraz art. 165 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60 ze zm.) w rekrutacji na rok szkolny do publicznych szkół branżowych I stopnia oraz 4- i 5-letnich techników ma zastosowanie przepis art. 134 ust. 1 pkt 2-5 ustawy prawo oświatowe, który stanowi, że:

 

„Do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a–c, przyjmuje się kandydatów, którzy:

1) posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;

2) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1184 oraz z 2017 r. poz. 60);

3) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje kształcenie zgodnie z wymogami określonymi w Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. – posiadają orzeczenie lekarskie wydawane w formie świadectwa zdrowia o zdolności do pracy na ©Kancelaria Sejmu s. 170/235 19.12.2018 statku, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (Dz. U. z 2018 r. poz. 616), przy czym do kandydatów nie stosuje się warunku posiadania zaświadczenia, o którym mowa w pkt 2;

 4) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym – posiadają orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, wydane zgodnie z przepisami rozdziału 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978, z późn. zm.6) );

5) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E – posiadają orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o którym mowa w art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.”

 

 

Proszę uwzględnić powyższe zapisy w momencie wydawania skierowań na badania lekarskie kandydatom do klas I w Państwa szkołach.

 

Z poważaniem,

Mazowiecki Kurator Oświaty

/-/

Aurelia Michałowska

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 21.02.2019
Data modyfikacji 01.03.2019
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aneta Przygoda
Osoba udostępniająca informację:
Aneta Przygoda

Nawigacja

do góry