Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Komunikat w sprawie zaświadczeń lekarskich - Rekrutacja do szkół -

Nawigacja

Rekrutacja do szkół

Komunikat w sprawie zaświadczeń lekarskich

Procedura postępowania w przypadku zbyt późnego terminu badania lekarskiego

 

               Do Komisji Rekrutacyjnych

szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych

 

Szanowni Państwo,

 

w trosce o prawidłowy przebieg rekrutacji, w związku z wymogiem złożenia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu przez kandydatów do szkół kształcących w zawodach, uprzejmie informuję:

- w przypadku, gdy wykonanie badań i dostarczenie zaświadczeń lekarskich nie będzie możliwe w terminie wskazanym w Harmonogramie rekrutacji (wyłącznie z powodu zbyt późnego terminu badań ustalonego przez ośrodek zdrowia), kandydaci lub ich rodzice/opiekunowie prawni powinni złożyć stosowne oświadczenie informujące o braku możliwości jego przedłożenia w terminie, z podaniem daty wyznaczonego badania do Komisji Rekrutacyjnej w szkole, do której zostali zakwalifikowani najpóźniej do 12 lipca 2018r. do godz. 10.00;

- po uzyskaniu zaświadczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu, kandydaci są zobowiązani do jego niezwłocznego dostarczenia do szkoły.

Kandydaci, którzy nie zostaną przyjęci do szkoły z ww. powodów podlegać będą procedurze odwoławczej zgodnej z art. 20zc ust. 6-9 ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2016r. poz. 1943 ze zm.). Komisje Rekrutacyjne będą przyjmować tych kandydatów w pierwszej kolejności.

 

 

Mazowiecki Kurator Oświaty

                     /-/

Aurelia Michałowska

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 07.06.2018
Data modyfikacji 07.06.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Aneta Przygoda
do góry