Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Młodociani pracownicy 2019 - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Młodociani pracownicy 2019

Warszawa,  dn. 14 maja 2019 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
ZFK.3145.4.2019.KS.

Szanowni Państwo
Prezydenci, Burmistrzowie, 
Wójtowie 
Urzędów Miast i Gmin województwa mazowieckiego

 

Dotyczy: dofinansowania pracodawcom kosztów nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy w 2019 r.

 
Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 109c, w związku z art. 108 ust. 1 pkt 55 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.) w 2019 roku środki pochodzące z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników będą przekazywane na wyodrębniony rachunek bankowy gmin. 
Dofinansowanie odbywa się na zasadach określonych w art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z póź. zm.). W związku z powyższym do naliczenia należy przyjąć kwoty dofinansowania:
 
           1) W przypadku nauki zawodu – 8 081 zł. przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy.
           2) W przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.
           Powyższe kwoty uwzględniają waloryzację wskaźnikiem 105,7 % zatem przy naliczeniach nie należy ich ponownie waloryzować.
 
Warunkiem otrzymania dofinansowania jest złożenie do Kuratorium Oświaty w Warszawie wniosków (załącznik nr 1 do umowy) i podpisanej umowy (wzór umowy oraz zał. nr 1 i zał. nr 2 znajduje się na stronie Kuratorium w zakładce „organ prowadzący”) na podstawie której środki finansowe będą przekazywane przez Kuratorium Oświaty w Warszawie. Trzy egzemplarze podpisanej umowy proszę odesłać pocztą na adres: Kuratorium Oświaty w Warszawie, Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa.
 
Rozliczenie (załącznik nr 2) należy przesyłać do Zespołu Finansowo-Księgowego w Kuratorium Oświaty w Warszawie, 00-024 Warszawa, Al. Jerozolimskie 32, pokój 310, tel/fax 022 551 24 32; e-mail: krystyna.stanczak@kuratorium.waw.pl 

Z wyrazami szacunku,

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska

 

 

Metryczka

15.05.2019
Data publikacji 15.05.2019
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krystyna Stańczak
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Gałek
do góry