Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Młodociani pracownicy 2018 r. - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Młodociani pracownicy 2018 r.

06.04.2018

Warszawa,  6 kwietnia 2018 r.
Kuratorium Oświaty
w Warszawie

Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa
 
FKA.3145.4.2018.KS.


Szanowni Państwo
Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie
Urzędów Miast i Gmin
województwa mazowieckiego

Dotyczy: dofinansowania pracodawcom kosztów nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy w 2018 r.

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 109c, w związku z art. 108 ust. 1 pkt 55 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.) w 2018 roku środki pochodzące z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników będą przekazywane na wyodrębniony rachunek bankowy gminy. Dofinansowanie odbywa się na zasadach określonych       w art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) W związku z powyższym do naliczenia należy przyjąć kwoty dofinansowania:

1) w przypadku nauki zawodu – 8 081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy;
2) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.
Powyższe kwoty uwzględniają waloryzację wskaźnikiem 105,7 % zatem przy naliczeniach nie należy ich ponownie waloryzować.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest złożenie do Kuratorium Oświaty w Warszawie wniosków (Załącznik Nr 1 do umowy) i podpisanej umowy (wzór umowy znajduje się na stronie kuratorium w zakładce „organ prowadzący”) na podstawie której środki finansowe będą przekazywane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki. Trzy egzemplarze podpisanej umowy proszę odesłać pocztą na adres: Kuratorium Oświaty w Warszawie, Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa.

Wypełnione rozliczenie (Załącznik Nr 2) należy przesyłać do Wydziału Finansów i Kadr Kuratorium Oświaty w Warszawie, 00-024 Warszawa, Al. Jerozolimskie 32, pokój 310, tel./fax: 022 551-24-32,  e-mail: krystyna.stanczak@kuratorium.waw.pl

 

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 06.04.2018
Data modyfikacji 06.04.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krystyna Stańczak
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry