Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Dofinansowania pracodawcom kosztów nauki zawodu oraz przyuczenia w 2017 - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Dofinansowania pracodawcom kosztów nauki zawodu oraz przyuczenia w 2017

logo MKO
Warszawa, 6 marca 2017 r.
 
FKA.3145.4.2017.

Szanowni Państwo
Prezydenci, Burmistrzowie
Wójtowie
Urzędów Miast i Gmin
województwa mazowieckiego

 

Dotyczy: dofinansowania pracodawcom kosztów nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy w 2017 r.

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 109c, w związku z art.108 ust.1 pkt. 55 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r poz.149, z późn.zm. ) w 2017 roku środki pochodzące z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników będą przekazywane na wyodrębniony rachunek bankowy gminy. Dofinansowanie odbywa się na zasadach określonych w art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)

W związku z powyższym do naliczenia należy przyjąć kwoty dofinansowania:
1) w przypadku nauki zawodu – 8 081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy;
2) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Powyższe kwoty uwzględniają waloryzację wskaźnikiem 105,7% zatem przy naliczeniach nie należy ich ponownie waloryzować. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest złożenie do Kuratorium Oświaty w Warszawie wniosków (Załącznik Nr 1 do umowy) i podpisanej umowy (wzór umowy znajduje się stronie kuratorium w zakładce „organ prowadzący” ) na podstawie której środki finansowe będą przekazywane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki.
Trzy egzemplarze podpisanej umowy proszę odesłać pocztą na adres: Kuratorium Oświaty w Warszawie, Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa.

Wypełnione wnioski (Załącznik Nr 1) oraz rozliczenie (Załącznik Nr 2) należy przesyłać do Wydziału Finansów i Kadr Kuratorium Oświaty w Warszawie 00-024 Warszawa, Al. Jerozolimskie 32, pokój 310, tel./fax: 022 551 – 24 - 32 e-mail: krystyna.stanczak@kuratorium.waw.pl

Z wyrazami szacunku,

Mazowiecki Kurator Oświaty
/-/
Aurelia Michałowska

 

 

Załączniki do strony

Metryczka

Data publikacji 07.03.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krystyna Stańczyk
Osoba udostępniająca informację:
Jakub Kumięga
do góry