Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Komunikat - przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Strona znajduje się w archiwum.

Komunikat - przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe

Informacja dla osób fizycznych i osób prawnych przekształcających dotychczasowe gimnazja niepubliczne w 8-letnią szkołę podstawową

Zgodnie z art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60) w przypadku przekształcenia niepublicznego gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową, organ jednostki samorządu terytorialnego, który dokonał wpisu niepublicznego gimnazjum do dotychczasowej ewidencji szkół niepublicznych dokonuje zmiany tego wpisu, na podstawie dokumentów wskazanych w wymienionym artykule oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków nauki, opieki i wychowania, w tym warunków realizacji podstawy programowej.

Mając powyższe na względzie należy stwierdzić, że organem właściwym do wystąpienia o opinię Mazowieckiego Kuratora Oświaty jest organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego (Wójt, Burmistrz, Prezydent) a nie osoba prowadząca dotychczasowe niepubliczne gimnazjum przekształcane w ośmioletnią szkołę podstawową.

Metryczka

Data publikacji 15.02.2017
Data modyfikacji 15.02.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wanda Pakulniewicz
Osoba udostępniająca informację:
Przemysław Ogonowski
do góry