Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Zakres działania wydziału - Wydział Zarządzania Informacją (ZIN) -

Nawigacja

Wydział Zarządzania Informacją (ZIN)

Zakres działania wydziału

Dane teleadresowe

Sekretariat

pokój nr 111
tel.: 22 551 24 00, wew. 1111

 

Dyrektor

Rzecznik prasowy

Andrzej Kulmatycki
pokój nr 112
tel.: 22 551 24 00, wew. 1111

Zastępca Dyrektora

Aldona Lodzińska
pokój nr 113
tel.: 22 551 24 00 wew. 1131

LISTA PRACOWNIKÓW

Wydziałem Zarządzania Informacją kieruje dyrektor przy pomocy zastępcy.

Do zakresu działania Wydziału należy w szczególności:

 1. podawanie do publicznej wiadomości na podstawie informacji opracowanych przez właściwe komórki organizacyjne:
  1. analiz wyników sprawowanego nadzoru pedagogicznego, w tym wniosków z ewaluacji zewnętrznych i kontroli,
  2. przykładów dobrych praktyk,
  3. przykładów wykorzystania ewaluacji w procesie doskonalenia jakości działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki;
 2. koordynowanie na terenie województwa działań w zakresie organizacji konferencji i narad dla dyrektorów szkół i placówek;
 3. wspomaganie działań szkół i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wymiany międzynarodowej uczniów i nauczycieli;
 4. promowanie europejskich programów edukacyjnych oraz upowszechnianie efektów tych projektów;
 5. gromadzenie informacji o publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach funkcjonujących na terenie województwa, monitorowanie, scalanie, przetwarzanie i udostępnianie danych oraz prowadzenie Mazowieckiego Systemu Informacji Oświatowej;
 6. zbieranie, na wniosek komórek merytorycznych, danych do sprawozdań statystycznych;
 7. upowszechnianie, na podstawie informacji opracowanych przez właściwe komórki organizacyjne, informacji o potrzebach kadrowych oświaty w województwie i innowacjach pedagogicznych;
 8. prowadzenie działań kontrolno-oceniających i monitorowanie pracowni komputerowych,  otrzymanych przez szkoły i placówki w ramach zakupów centralnych,  zleconych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
 9. wspomaganie wizytatorów w działaniach oceniających wykorzystanie technik  informacyjnych i komunikacyjnych w procesie nauczania;
 10. administrowanie techniczne oraz rozbudowa strony internetowej, intranetowej  i Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium;
 11. administrowanie siecią komputerową oraz serwerami niezbędnymi  do prawidłowego funkcjonowania systemu informatycznego Kuratorium;
 12. ochrona systemów i sieci teleinformatycznych;
 13. tworzenie i wdrażanie narzędzi informatycznych wspomagających zbieranie danych;
 14. planowanie, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi, rozwoju  informatycznego Kuratorium;
 15. bieżąca konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego;
 16. udzielenie pracownikom Kuratorium pomocy w zakresie obsługi sprzętu  komputerowego oraz oprogramowania;
 17. redakcja merytoryczna i koordynacja informacji zamieszczanych na stronie  internetowej, Biuletynie Informacji Publicznej i w intranecie;
 18. udostępnianie informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia  6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium i na wniosek;
 19. redakcja i koordynacja wydawnictwa Biuletynu Informacyjnego Kuratorium Oświaty w Warszawie „Oświata Mazowiecka”;
 20. ocena, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi, wniosków o przyznanie patronatu lub rekomendacji Kuratora;
 21. wykonywanie zadań z zakresu komunikacji wewnętrznej poprzez usprawnianie  przepływu informacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi Kuratorium;
 22. obsługa funkcji reprezentacyjnych Kuratora;
 23. obsługa i protokołowanie narad Kuratora;
 24. współdziałanie z organizacjami pozarządowymi;
 25. wykonywanie zadań Kuratorium związanych z realizacją programów rządowych we współpracy z właściwymi wydziałami i innymi podmiotami;
 26. przygotowywanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży we współpracy z właściwymi wydziałami, delegaturami i innymi podmiotami;
 27. wykonywanie innych zadań zlecanych przez Kuratora.

W Wydziale funkcjonuje Rzecznik Prasowy Kuratorium.

Do zadań Rzecznika Prasowego Kuratorium należy w szczególności:

 1. przedstawianie stanowiska Kuratora w sprawach należących do zakresu działania Kuratorium;
 2. koordynowanie przepływu informacji z komórek organizacyjnych
 3. i delegatur do prasy w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe;
 4. przygotowywanie, we współpracy z komórkami organizacyjnymi i delegaturami materiałów informacyjnych;
 5. udzielanie informacji i sprostowań mediom, prowadzenie dokumentacji prasowej oraz zarządzanie informacją.

W zakresie zadań, Rzecznik Prasowy Kuratorium podlega bezpośrednio Kuratorowi.


 

Metryczka

Data publikacji 18.02.2015
Data modyfikacji 25.03.2015
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Teper
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Teper
do góry