Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Zakres działania wydziału - Wydział Strategii i Nadzoru Pedagogicznego (SNP) -

Nawigacja

Wydział Strategii i Nadzoru Pedagogicznego (SNP)

Zakres działania wydziału

Dane teleadresowe

Al. Jerozolimskie 28


 

Sekretariat

pokój nr 6
tel.: 22 551 24 00, wew. 6106

Dyrektor

Anna Kalińska
pokój nr 7
tel.: 22 551 24 00, wew. 6106

 

LISTA PRACOWNIKÓW

Wydziałem Strategii i Nadzoru Pedagogicznego kieruje dyrektor przy pomocy zastępcy.

Do zakresu działania Wydziału należy w szczególności:

 1. opracowywanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego Kuratora oraz opracowywanie sprawozdań z realizacji tego planu;
 2. podawanie do publicznej wiadomości planu nadzoru pedagogicznego w ustalonych terminach;
 3. planowanie prac w zakresie realizacji badań wybranych zakresów działalności szkół/placówek ustalonych przez Kuratora oraz koordynacja działań w zakresie realizacji tych zadań, w tym formułowanie wniosków;
 4. opracowywanie, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Kuratorium, systemowych rozwiązań dotyczących istotnych zagadnień na terenie województwa mazowieckiego oraz koordynacja ich realizacji;
 5. opracowywanie koncepcji upowszechniania osiągnięć i dorobku szkół, placówek, uczniów i nauczycieli we współpracy z wydziałami i delegaturami oraz koordynowanie działań wydziałów i delegatur w zakresie upowszechniania osiągnięć i dorobku;
 6. monitorowanie jakości nadzoru pedagogicznego na terenie województwa;
 7. przekazywanie wydziałom i delegaturom uzgodnionych narzędzi badawczych oraz informacji dotyczących realizacji zadań w ustalonych terminach;
 8. gromadzenie narzędzi badawczych opracowanych w komórkach organizacyjnych Kuratorium;
 9. koordynacja zadań Kuratorium w zakresie ewaluacji zewnętrznej szkół i placówek;
 10.  koordynacja zadań Kuratorium w zakresie kontroli przestrzegania przez szkoły  i placówki przepisów prawa na terenie województwa;
 11.  koordynacja zadań Kuratorium w zakresie wspomagania szkół i placówek  na terenie województwa;
 12.  koordynacja zadań Kuratorium w zakresie realizacji zadań Kuratora  wynikających z kierunków polityki oświatowej państwa w zakresie  monitorowania w województwie; organizacja i nadzór nad przeprowadzaniem  monitorowania;
 13.  opracowywanie zbiorczych informacji i rocznych raportów o stanie oświaty  w województwie; prowadzenie analiz edukacyjnych i diagnoz pedagogicznych;  przekazywanie wyników badań do wydziałów i delegatur;
 14.  koordynacja i prowadzenie spraw z zakresu skarg i wniosków, gromadzenie  dokumentacji oraz prowadzenie Centralnego Rejestru Skarg i Wniosków;
 15.  okresowa analiza skarg i wniosków z uwzględnieniem zakresu tematycznego  i sposobu ich rozpatrywania oraz przekazywanie wyników analiz wydziałom  i delegaturom;
 16.  prowadzenie spraw z zakresu kwalifikacji nauczycieli, wydawanie zgody  na zatrudnienie nauczycieli niemających kwalifikacji oraz osób niebędących  nauczycielami;
 17.  prowadzenie spraw z zakresu postępowania kwalifikacyjnego o nadanie  nauczycielom stopnia nauczyciela dyplomowanego;
 18.  nadzór nad czynnościami podejmowanymi przez dyrektorów szkół/placówek  i organy prowadzące szkoły/placówki w postępowaniu o nadanie nauczycielom  stopni awansu zawodowego;
 19.  przygotowywanie wykładni i opinii prawnych w uzgodnieniu z radcami  prawnymi dotyczących awansu zawodowego nauczycieli;
 20.  koordynowanie działań oraz gromadzenie informacji z zakresu awansu     zawodowego nauczycieli na terenie województwa;
 21.  prowadzenie spraw związanych z nadawaniem tytułu honorowego profesora  oświaty oraz koordynowanie działań w tym zakresie na terenie województwa;
 22.  prowadzenie rocznych analiz tematycznych wydanych przez wydziały  i delegatury decyzji i postanowień administracyjnych, w tym opracowywanie  sprawozdań;
 23.  organizacja cyklicznych zajęć doskonalenia zawodowego wizytatorów  w zakresie nadzoru pedagogicznego we współpracy z innymi wydziałami  i delegaturami;
 24.  (uchylony);
 25.  przygotowywanie  dla ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, Wojewody i Kuratora informacji, zestawień zbiorczych, sprawozdań i analiz  
  z zakresu ewaluacji,  kontroli i wspomagania szkół i placówek oraz innych zadań  koordynowanych;
 26.  wykonywanie innych zadań zlecanych przez Kuratora.

Metryczka

Data publikacji 18.02.2015
Data modyfikacji 25.03.2015
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Teper
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Teper
do góry