Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Zakres działania wydziału - Wydział Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego (KPU) -

Nawigacja

Wydział Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego (KPU)

Zakres działania wydziału

Dane teleadresowe

Sekretariat

pokój nr 508
tel.: 22 551 24 00, wew. 5081

Dyrektor

Magdalena Cichostępska
pokój nr 507
tel.: 22 551 24 00, wew. 5081

Zastępca Dyrektora

Anna Kowalska
pokój nr 505
tel.: 22 551 24 00 wew. 5051

LISTA PRACOWNIKÓW

Wydziałem Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego kieruje dyrektor przy pomocy zastępcy.

Do zakresu działania Wydziału należy w szczególności:

 1. przeprowadzanie kontroli planowych i doraźnych przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek w :
  1. publicznych i niepublicznych szkołach ponadgimnazjalnych dla młodzieży,
  2. publicznych szkołach podstawowych i gimnazjach, tworzących zespoły ze szkołami ponadgimnazjalnymi dla młodzieży,
  3. centrach kształcenia praktycznego oraz ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego,
  4. publicznych i niepublicznych placówkach kształcenia ustawicznego oświaty pozaszkolnej,
  5. publicznych i niepublicznych szkołach dla dorosłych,
  6. publicznych i niepublicznych placówkach doskonalenia nauczycieli na terenie województwa,
  7. bibliotekach pedagogicznych na terenie województwa;
 2. przeprowadzanie ewaluacji zewnętrznych w szkołach i placówkach;
 3. podejmowanie, we współpracy z Wydziałem Strategii i Nadzoru Pedagogicznego, działań mających na celu inspirowanie i intensyfikowanie w szkołach i placówkach procesów służących poprawie i doskonaleniu ich pracy, ukierunkowanych na rozwój uczniów i wychowanków poprzez:
  1. opracowanie analiz wyników sprawowanego nadzoru pedagogicznego, w tym wniosków z ewaluacji zewnętrznych i kontroli a następnie przekazywanie informacji do Wydziału Zarządzania Informacją w celu podania do publicznej wiadomości,
  2. upowszechnianie przykładów dobrych praktyk,
  3. promowanie wykorzystania ewaluacji w procesie doskonalenia jakości działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki,
  4. organizację konferencji i narad dla dyrektorów szkół i placówek;
 4. prowadzenie spraw związanych z akredytacją placówek i ośrodków;
 5. koordynowanie działań na terenie województwa oraz gromadzenie dokumentacji i informacji z zakresu:
  1. olimpiad przedmiotowych, turniejów wiedzy i umiejętności zawodowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz współpraca z organizatorami w zakresie ich przeprowadzenia,  
  2. przyznawania wybitnie zdolnym uczniom stypendiów Prezesa Rady Ministrów,
  3. przyznawania wybitnie zdolnym uczniom stypendiów ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
 6. wydawanie zgody na prowadzenie kursów kwalifikacyjnych organizowanych i prowadzonych na terenie województwa przez publiczne i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli; prowadzenie rejestru kursów kwalifikacyjnych;
 7. współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego, zakładami pracy, organizacjami pracodawców i osobami prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie organizacji szkolenia praktycznego uczniów;
 8. realizacja zadań Kuratora w zakresie rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych na terenie województwa;
 9. współdziałanie z instytucjami rynku pracy w zakresie dostosowania kształcenia i przekwalifikowania dorosłych do potrzeb rynku pracy oraz przeciwdziałania bezrobociu;
 10.  przygotowanie merytoryczne i kontrola realizacji zadań związanych z dofinansowaniem przez Kuratora wojewódzkich programów doskonalenia  nauczycieli, realizowanych przez publiczne i niepubliczne ośrodki doskonalenia  nauczycieli;
 11.  prowadzenie spraw związanych z legalizacją świadectw, dyplomów,  zaświadczeń oraz indeksów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą;
 12.  prowadzenie spraw związanych z nostryfikacją świadectw uzyskanych  za granicą;
 13.  wykonywanie innych zadań zlecanych przez Kuratora.

Metryczka

Data publikacji 18.02.2015
Data modyfikacji 25.03.2015
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Teper
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Teper
do góry