Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Zakres działania wydziału - Wydział Kształcenia Ogólnego (KOG) -

Nawigacja

Wydział Kształcenia Ogólnego (KOG)

Zakres działania wydziału

Dane teleadresowe

Sekretariat

pokój nr 413
tel.: 22 551 24 00, wew. 4131

Dyrektor

Krystyna Mucha
pokój nr 414
tel.: 22 551 24 00, wew. 4141

Zastępca Dyrektora

Przemysław Ogonowski
pokój nr 412
tel.: 22 551 24 00 wew. 4121

LISTA PRACOWNIKÓW

Wydziałem Kształcenia Ogólnego kieruje dyrektor przy pomocy zastępcy.

Do zakresu działania Wydziału należy w szczególności:

 1. przeprowadzanie kontroli planowych i doraźnych przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół w publicznych i niepublicznych:
  1. przedszkolach wchodzących w skład zespołów szkolno-przedszkolnych,
  2. publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych, z wyłączeniem szkół podstawowych wchodzących w skład zespołów ze szkołami ponadgimnazjalnymi,
  3. publicznych i niepublicznych gimnazjach, z wyłączeniem gimnazjów wchodzących w skład zespołów ze szkołami ponadgimnazjalnymi;
 2. przeprowadzanie ewaluacji zewnętrznych w szkołach i placówkach;
 3. podejmowanie, we współpracy z Wydziałem Strategii i Nadzoru Pedagogicznego, działań mających na celu inspirowanie i intensyfikowanie w szkołach i placówkach procesów służących poprawie i doskonaleniu ich pracy, ukierunkowanych na rozwój uczniów i wychowanków poprzez:
  1. opracowanie analiz wyników sprawowanego nadzoru pedagogicznego, w tym wniosków z ewaluacji zewnętrznych i kontroli a następnie przekazywanie informacji do Wydziału Zarządzania Informacją w celu podania do publicznej wiadomości,
  2. upowszechnianie przykładów dobrych praktyk,
  3. promowanie wykorzystania ewaluacji w procesie doskonalenia jakości działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki,
  4. organizację konferencji i narad dla dyrektorów szkół i placówek;
 4. organizacja, koordynacja i przeprowadzanie konkursów przedmiotowych, tematycznych i interdyscyplinarnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie województwa;
 5. koordynowanie działań na terenie województwa w zakresie:
  1. przestrzegania praw dziecka i praw ucznia,
  2. współdziałania z kościołami i związkami wyznaniowymi,
  3. wspierania działań związanych z edukacją dzieci i młodzieży mniejszości   narodowych i etnicznych oraz cudzoziemców;
 6. realizacja zadań Kuratora w zakresie rekrutacji uczniów do gimnazjów na terenie województwa;
 7. wykonywanie innych zadań zlecanych przez Kuratora.

Metryczka

Data publikacji 18.02.2015
Data modyfikacji 25.03.2015
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Teper
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Teper
do góry