Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Zakres działania wydziału - Wydział Finansów i Kadr (FKA) -

Nawigacja

Wydział Finansów i Kadr (FKA)

Zakres działania wydziału

Dane teleadresowe

Sekretariat

pokój nr 305

Główny księgowy

Ewa Piotrowska
pokój nr 314
tel.: 22 551 24 00, wew. 3141

Zastępca głównego księgowego

Danuta Kwiatek
pokój nr 309
tel.: 22 551 24 00 wew. 3091

Koordynator ds. kadrowych

Agnieszka Olender
pokój nr 104
tel.: 22 551 24 00 wew. 1043

LISTA PRACOWNIKÓW

Wydziałem Finansów i Kadr kieruje Główny Księgowy, przy pomocy zastępcy.

Do zadań Głównego Księgowego należy:

 1. organizacja rachunkowości jednostki budżetowej;
 2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
 3. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
 4. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 5. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących gospodarki finansowej, ewidencji księgowej, kalkulacji kosztów, sprawozdawczości finansowej oraz obiegu dokumentów finansowo-księgowych.

W celu realizacji swoich zadań Główny Księgowy ma prawo:

 1. zwracać się do kierowników innych komórek organizacyjnych Kuratorium w celu udzielania mu w formie ustnej lub pisemnej niezbędnych informacji i wyjaśnień, jak również udostępnienia do wglądu dokumentów i wyliczeń będących źródłem tych informacji i wyjaśnień;
 2. wnioskować do Kuratora o określenie trybu wykonywania przez inne komórki organizacyjne Kuratorium prac niezbędnych do zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej oraz ewidencji księgowej, kalkulacji kosztów i sprawozdawczości finansowej.
 3. Główny Księgowy wykonuje swoje zadania regulaminowe na terenie województwa.

Do zadań Wydziału Finansów i Kadr należy pełna obsługa finansowo-księgowa jednostki budżetowej, w szczególności:

 1. opracowywanie, przy współudziale komórek organizacyjnych Kuratorium, materiałów do projektu ustawy budżetowej w dziale 801 – Oświata i wychowanie i w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w zakresie zadań realizowanych przez Kuratora;
 2. przygotowywanie projektów zmian w budżecie w zakresie planu finansowego Kuratorium;
 3. przygotowywanie, na podstawie upoważnienie Wojewody, decyzji Kuratora
 4. o dokonaniu zmian w budżecie Kuratorium;
 5. przygotowywanie propozycji podziału środków dla jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych z rezerw celowych budżetu państwa;
 6. rozliczanie pod względem finansowym:
  1. programów rządowych,
  2. dotacji,
  3. środków udzielonych z rezerw celowych;
 7. prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Kuratorium, w tym Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 8. prowadzenie obsługi finansowo-księgowej projektów realizowanych przez Kuratorium, finansowanych lub współfinansowanych ze środków unijnych;
 9. prowadzenie rozliczeń w zakresie środków Funduszu Pracy, przeznaczonych na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników;
 10. prowadzenie dokumentacji związanej z zawieraniem umów cywilno-prawnych;
 11. sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych;
 12. sporządzanie sprawozdań statystycznych na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego;
 13. sporządzanie analiz wykonania dochodów i wydatków budżetowych;
 14. prowadzenie spraw związanych z naliczaniem i wypłatą wynagrodzeń;
 15. prowadzenie gospodarki finansowej Kuratorium zgodnie z obowiązującym  prawem, w szczególności:
 16. przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
 17. zapewnienie terminowego ściągania należności oraz spłaty zobowiązań;
 18. dokonywanie wstępnej kontroli dokumentów finansowych:
  1. pod kątem legalności i celowości ponoszonych wydatków w granicach kwot określonych w planie finansowym,
  2. pod kątem kompletności i rzetelności dokumentów dokonanych operacji gospodarczych;
 19. współpraca z komórkami organizacyjnymi oraz z Mazowieckim Urzędem  Wojewódzkim w Warszawie, Ministerstwem Edukacji Narodowej, a także  z organami kontroli, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, organami  podatkowymi, bankami, urzędami gmin, powiatów oraz Urzędem  Marszałkowskim w Warszawie w zakresie realizacji budżetu.


 

Do zadań Wydziału w zakresie spraw kadrowych należy w szczególności:

 1. realizacja zadań dotyczących nawiązywania i trwania stosunku pracy z członkami korpusu  służby cywilnej i czynności związanych z ustaniem stosunku pracy;
 2. przygotowywanie ogłoszeń o naborze do Biuletynu Służby Cywilnej;
 3. organizacja i przeprowadzanie służby przygotowawczej pracowników Kuratorium;
 4. prowadzenie dokumentacji personalnych, wystawianie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy;
 5. prowadzenie kadrowej bazy danych o aktualnych i byłych pracownikach;
 6. przygotowywanie projektów umów o pracę;
 7. zgłaszanie do ZUS nowo przyjętych oraz zwalnianych pracowników, a także wszelkich zmian w zakresie danych osobowych pracowników;
 8. prowadzenie spraw socjalnych pracowników;
 9. sporządzanie w oparciu o akta osobowe dokumentacji dla poszczególnych pracowników (nagrody jubileuszowe, dodatki za wysługę lat, okresowe badania lekarskie, odprawy emerytalne itp.);
 10. sporządzanie planu urlopów wypoczynkowych i prowadzenie rejestru urlopów pracowników;
 11. prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników;
 12.  koordynacja prac związanych z dokonywaniem opisów stanowisk pracy w Kuratorium;
 13. prowadzenie spraw dotyczących regulaminu pracy Kuratorium;
 14.  opracowywanie analiz wykonania planu zatrudnienia;
 15.  organizowanie szkoleń wewnętrznych dla pracowników Kuratorium na wniosek  Kuratora, Wicekuratorów, dyrektorów wydziałów/delegatur oraz w związku  z analizami prowadzonymi przez Wydział;
 16.  nadzór nad dyscypliną pracy pracowników Kuratorium;
 17.  prowadzenie spraw związanych z polityką kadrową Kuratorium oraz działań  związanych z doskonaleniem i rozwojem zawodowym pracowników  we współpracy z innymi wydziałami.

Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.

Wykonywanie innych zadań zlecanych przez Kuratora.

Główny Księgowy podlega bezpośrednio Kuratorowi.

Metryczka

Data publikacji 18.02.2015
Data modyfikacji 01.02.2016
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Teper
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Teper
do góry