Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Zakres działania wydziału - Wydział Administracyjny (ADM) -

Nawigacja

Wydział Administracyjny (ADM)

Dane teleadresowe

Sekretariat

pokój nr 305
tel.: 22 551 24 00, wew. 3052

Dyrektor

Tomasz Litwin
pokój nr 204
tel.: 22 551 24 00 wew. 2041
 

Zastępca Dyrektora

Paweł Gregorczyk
pokój nr 203
tel.: 22 551 24 00 wew. 2031

Oddział Archiwum

Kierownik

Angelika Wilczek-Stec
tel.: 22 620 30 33

LISTA PRACOWNIKÓW

Zakres działania wydziału

Wydziałem Administracyjnym kieruje dyrektor przy pomocy zastępcy.

W skład Wydziału wchodzi Oddział – Archiwum, posługujący się przy znakowaniu prowadzonych spraw i akt symbolem ADM-I.

Do zakresu działania Wydziału Administracyjnego należy, w szczególności:

 1. realizacja zadań związanych z zapewnieniem właściwej organizacji i ciągłości pracy Kuratorium;
 2. realizacja zadań administracyjno-obsługowych zapewniających funkcjonowanie delegatur;
 3. prowadzenie archiwum zakładowego obejmującego zbiory archiwalne przechowywane w Warszawie i w delegaturach;
 4. prowadzenie kancelarii oraz realizacja zadań związanych z zapewnieniem  rejestracji i obiegu dokumentów;
 5. obsługa sekretariatu Kuratora i sekretariatu Wicekuratorów;
 6. prowadzenie powielarni, obsługa centrali telefonicznej;
 7. planowanie i prowadzenie zakupów inwestycyjnych i inwestycji na rzecz Kuratorium we współpracy z Wydziałem Finansów i Kadr;
 8. planowanie remontów i konserwacji budynków Kuratorium oraz nadzór nad ich realizacją;
 9. planowanie, inicjowanie i podejmowanie czynności w zakresie wyposażenia Kuratorium w sprzęt, urządzenia techniczne, materiały biurowe i środki czystości oraz spraw związanych z właściwym funkcjonowaniem sprzętu oraz urządzeń technicznych i teletechnicznych;
 10. konserwacja i naprawa sprzętu biurowego i urządzeń technicznych;
 11. prowadzenie, we współpracy z Wydziałem Zarządzania Informacją, ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania znajdującego się w posiadaniu Kuratorium;
 12. zapewnienie usług transportowych dla potrzeb Kuratorium oraz prowadzenie  ewidencji w tym zakresie;
 13. prowadzenie spraw dotyczących pieczęci, stempli i tablic urzędowych;
 14. gospodarowanie mieniem i lokalami w budynkach oraz obiektach zajmowanych  przez Kuratorium, prowadzenie ewidencji majątku Kuratorium oraz zabezpieczenie  majątku Kuratorium przed kradzieżą;
 15. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczaniem floty samochodowej i majątku Kuratorium;
 16. opisywanie pod względem merytorycznym faktur oraz terminowe ich przekazywanie do Wydziału Finansów i Kadr;
 17. prowadzenie ewidencji umów, monitorowanie terminów ważności umów, sporządzanie aneksów i projektów  umów w tym zakresie;
 18. prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych we współpracy  z właściwymi komórkami organizacyjnymi;
 19. prowadzenie spraw dotyczących nagród, odznaczeń i wyróżnień resortowych  i państwowych, przygotowywanie dokumentacji związanej z przyznawaniem  nagród Ministra Edukacji Narodowej, nagród Kuratora oraz odznaczeń i wyróżnień oraz obsługa prac komisji do spraw nagród i odznaczeń;
 20. zapewnienie obsługi administracyjnej stanowisk pracy, o których mowa  w § 9 ust. 2 pkt 2,3,4 i § 32;
 21. zapewnienie obsługi realizacji zadań Rzecznika  Dyscyplinarnego dla Nauczycieli działającego przy Wojewodzie i jego zastępców;
 22. zapewnienie obsługi prac Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli działającej  przy Wojewodzie;
 23. prowadzenie ewidencji oraz gromadzenie:
  1. aktów prawa wewnętrznego,
  2. protokołów i wniosków pokontrolnych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Najwyższej Izby Kontroli oraz innych organów z kontroli przeprowadzonych w Kuratorium, w tym prowadzenie książki wpisu kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Kuratorium,
  3. porozumień podpisywanych przez Kuratora.

Wykonywanie innych zadań zlecanych przez Kuratora.

Metryczka

Data publikacji 18.02.2015
Data modyfikacji 20.01.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ireneusz Ciak
Osoba udostępniająca informację:
Ireneusz Ciak
do góry