Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Komunikat MEN w sprawie planowanego strajku organizowanego przez Związek Nauczycielstwa Polskiego - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Komunikat MEN w sprawie planowanego strajku organizowanego przez Związek Nauczycielstwa Polskiego

Zmiany w polskich szkołach stały się faktem. Przygotowana reforma oświaty jest obecnie wdrażana. Istotne zatem jest skupienie się na podejmowanych w związku z reformą działaniach, aby służyły one przede wszystkim dobru dzieci.

Minister Edukacji Narodowej nie jest stroną sporu wszczętego przez Związek Nauczycielstwa Polskiego z dyrektorami szkół, przedszkoli, placówek oświatowych i dlatego nie komentuje akcji protestacyjnej podejmowanej przez Związek.

Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu z 1997 roku uznał, że organy administracji publicznej nie mogą być stroną sporów zbiorowych dotyczących pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej.

Dla Ministra Edukacji Narodowej kluczowe są konkretne działania, które posłużą uczniom i nauczycielom, a dzięki nim poprawi się jakość edukacji. Realizujemy je konsekwentnie według ustalonego harmonogramu.

Z inicjatywy minister edukacji pod koniec listopada 2016 r. powołany został Zespół do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty, w skład którego wchodzą wszystkie reprezentatywne nauczycielskie związki zawodowe, organizacje jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawiciele ministerstw prowadzących szkoły i placówki oświatowe. Zespół pracuje nad rozwiązaniami dotyczącymi awansu zawodowego, czasu pracy nauczycieli i ich wynagrodzeń. W kwietniu, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, pokażemy harmonogram podwyżek dla nauczycieli. Dodatkowo w tym roku, po raz pierwszy od 2012 roku zagwarantowaliśmy waloryzację pensji nauczycieli i zapewniliśmy jej finansowanie w kwocie 418 mln zł.

W związku z wprowadzaną reformą nie będzie zwolnień nauczycieli. Nauczyciele szkół starego systemu, z mocy prawa, staną się nauczycielami szkół nowego systemu (np. sześcioletniej szkoły podstawowej staną się nauczycielami ośmioletniej szkoły podstawowej, trzyletniego liceum ogólnokształcącego staną się nauczycielami czteroletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum staną się nauczycielami pięcioletniego technikum). W przepisach zostały wprowadzone także mechanizmy umożliwiające płynne przechodzenie nauczycieli ze szkół starego systemu do szkół nowego systemu bez konieczności rozwiązywania i ponownego zawierania umów. Pojawi się w szkołach około 5 tys. dodatkowych miejsc pracy dla nauczycieli.

Wprowadzane obecnie zmiany mają na celu m.in. przeciwdziałanie zjawiskom wynikającym z niżu demograficznego, wskutek którego w ostatnich latach pracę straciło ponad 45 tys. nauczycieli. Reforma edukacji pozwoli na zatrzymanie tej tendencji. Według szacunków w latach 2017-2019 w szkołach podstawowych będzie ok. 5,2 tys. oddziałów klas VII i VIII więcej niż byłoby oddziałów klas I i II gimnazjum, co przekłada się na miejsca pracy dla nauczycieli. Powstanie około 5 tys. dodatkowych miejsc pracy dla nauczycieli.

Do końca czerwca zaprezentujemy krajowy system doskonalenia zawodowego nauczycieli, nad którym pracuje zespół, którego członkami są eksperci Ministerstwa Edukacji Narodowej, pracownicy Ośrodka Rozwoju Edukacji i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Prace zostaną wzmocnione przez przedstawicieli uczelni pedagogicznych.

Zapewniamy rodziców, iż dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek mają obowiązek prawny zapewnić uczniom opiekę i bezpieczeństwo w szkołach. Wszystkich rodziców przepraszamy, choć podkreślamy, że nie jesteśmy stroną sporu. W razie wątpliwości i niepokojów prosimy o kontakt z właściwym kuratorem oświaty, który bezpośrednio sprawuje nadzór pedagogiczny na szkołami.

Szkoła ma być miejscem bezpiecznym, spokojnym i dającym gwarancję edukacji uczniom.

Metryczka

Data publikacji 30.03.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Materiały Ministerstwa Edukacji Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry