Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Nowa sieć szkół, zmiany w podstawie programowej – reforma systemu edukacji - Aktualności -

Nawigacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowa sieć szkół, zmiany w podstawie programowej – reforma systemu edukacji

03.03.2017

Blisko 80 proc. samorządów rejonu ostrołęckiego (Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ostrołęce) przekazało uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju. Opiniowanie uchwał a także zmiany w podstawie programowej były tematami spotkania z dziennikarzami, które odbyło się 3 marca br. w Ostrołęce, z udziałem Sylwestra Dąbrowskiego, Wicewojewody Mazowieckiego oraz Aurelii Michałowskiej, Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Zgodnie z ustawowym wymogiem, samorządy do końca marca 2017 r. podejmują uchwały dostosowujące sieć szkolną do reformy edukacji. Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego przekazywana jest przez jednostkę samorządową właściwemu kuratorowi oświaty, który ma 21 dni na wydanie opinii od daty jej otrzymania. Opinia zawiera w szczególności ocenę zgodności z prawem rozwiązań zaproponowanych w uchwale oraz ocenę w zakresie zapewnienia przez samorząd możliwości realizacji obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki przez dzieci i młodzież. Dotychczas wpłynęło 270 uchwał z terenu województwa mazowieckiego, w tym 40 z rejonu ostrołęckiego. Mazowiecki Kurator Oświaty zaopiniował do tej pory 133 uchwały w tym: 94 pozytywnie a 39 pozytywnie ze zmianami.

Reforma edukacji wiąże się ze zmianami w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego.

Nowa podstawa to działania skierowane na kształtowanie umiejętności pracy zespołowej uczniów oraz innowacyjność. Szczególny nacisk kładziemy na naukę języków obcych oraz informatyki, dzięki której już najmłodsi uczą się analitycznego i logicznego myślenia – powiedziała Aurelia Michałowska, Mazowiecki Kurator Oświaty.

Kierunki zmian podstawy programowej przewidują m.in. wzmocnienie wychowawczej i profilaktycznej funkcji szkoły poprzez szersze uwzględnienie zadań wychowawczo–profilaktycznych. Przepisy zakładają również zastąpienie integracji przedmiotowej korelacją przedmiotową, począwszy od V klasy szkoły podstawowej (w ramach przedmiotów humanistycznych oraz przyrodniczych i ścisłych).

Zmiany w przepisach oświatowych przewidują również szersze uwzględnienie w podstawie programowej poszczególnych przedmiotów technologii informacyjno-komunikacyjnych, co umożliwi kształcenie kompetencji i umiejętności cyfrowych uczniów również w ramach innych przedmiotów. Elementem powszechnego kształcenia staje się umiejętność programowania, którego nauka rozpoczyna się na etapie edukacji wczesnoszkolnej.

Kuratorium Oświaty w Warszawie na bieżąco współpracuje z ośrodkami doskonalenia nauczycieli z terenu województwa mazowieckiego w ramach przygotowania nauczycieli do realizacji nowej podstawy programowej. Zaplanowano do końca roku szkolnego 214 szkoleń, warsztatów i konferencji w tym zakresie na terenie województwa mazowieckiego.

Od roku szkolnego 2017/2018 nowa podstawa programowa wchodzi do: przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, innych form wychowania przedszkolnego, klasy I, IV i VII szkoły podstawowej, branżowej szkoły I stopnia, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, szkoły policealnej – I semestr.

Nowa podstawa programowa spowoduje wzrost umiejętności uczniów, nie tylko tych typowo szkolnych, ale również praktycznych. Analityczne myślenie, efektywne zdobywanie wiedzy, skuteczne prowadzenie negocjacji i nastawienie na realizację celów to wymagania, do których trzeba przygotować młodych ludzi - powiedział Sylwester Dąbrowski, Wicewojewoda Mazowiecki.

W związku ze zmianami związanymi z reformą edukacji Kuratorium prowadzi działania informacyjne skierowane do: rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół oraz przedstawicieli samorządów. Od stycznia br. spotkaliśmy się z ponad 2600 osobami podczas 63 spotkań. Ponadto w tym samym okresie odbywają się dyżury eksperckie. W Kuratorium i jego delegaturach pracownicy pełnią je przynajmniej raz w tygodniu do godz. 18.00 (część z nich planowana jest poza siedzibą urzędu, m.in. w siedzibach samorządu).

Szczegółowe informacje dotyczące reformy edukacji można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.reformaedukacji.men.gov.pl). Zarówno rodzice, nauczyciele oraz samorządowcy znajdą na niej odpowiedzi na pytania dotyczące zmian w oświacie. Ponadto Kuratorium Oświaty w Warszawie uruchomiło specjalny adres e-mail: reformaedukacji@kuratorium.waw.pl oraz infolinię pod numerem telefonu: 22 551 24 22, na które można kierować pytania związane z reformą edukacji. Na stronie internetowej Kuratorium funkcjonuje też specjalny dział poświęcony tylko reformie edukacji.

 • Konferencja prasowa w Ostrołęce
  Konferencja prasowa w Ostrołęce
 • Konferencja prasowa w Ostrołęce
  Konferencja prasowa w Ostrołęce
 • Konferencja prasowa w Ostrołęce
  Konferencja prasowa w Ostrołęce
 • Konferencja prasowa w Ostrołęce
  Konferencja prasowa w Ostrołęce
 • Konferencja prasowa w Ostrołęce
  Konferencja prasowa w Ostrołęce

Metryczka

Data publikacji 03.03.2017
Data modyfikacji 28.03.2017
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kornelia Szczepaniak
Osoba udostępniająca informację:
Agata Siekierska
do góry