Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

System Informacji Oświatowej według stanu na 30 września 2016 r.- pismo do JST - SIO -

Nawigacja

System Informacji Oświatowej według stanu na 30 września 2016 r.- pismo do JST

logo MKO
Warszawa, dn. 23 września 2016 r.
 
ZIN.534.4.8.2016.TW

Wójtowie, Burmistrzowie,
Prezydenci Miast, Starostowie
Powiatów, 
Marszałek Województwa
Mazowieckiego

 

dotyczy: Systemu Informacji Oświatowej według stanu na 30 września 2016 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominam, iż obowiązek sprawozdawczości w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2016 r. wykonują Państwo przekazując dane w dotychczas funkcjonującym systemie, tzw. starym SIO. Na stronie internetowej Centrum Informatycznego Edukacji www.cie.men.gov.pl, znajdą Państwo aktualny program do wprowadzania danych w tzw. starym SIO  3.21 oraz  „Instrukcję wprowadzania danych".

Jednocześnie uprzejmie przypominamy, że w 2016 roku System Informacji Oświatowej funkcjonuje dwutorowo - w wersji obecnie używanej do sprawozdawczości oraz w wersji modernizowanej, tzw. „nowym SIO".

Terminy przekazywania baz danych oświatowych w SIO według stanu na 30 września  2016 r.

Podmioty przekazujące bazy danych oświatowych

Podmioty, do których są przekazywane bazy danych oświatowych

Termin przekazania baz danych oświatowych

szkoły i placówki oświatowe, jednostki obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, placówki spoza systemu oświaty zatrudniające nauczycieli
jednostka samorządu terytorialnego, która jest dla danej szkoły lub placówki organem prowadzącym, wpisującym do ewidencji lub wydającym zezwolenie na działalność
 
 
 
 
 
 
5 października 2016 r.
 
minister, który jest dla danej szkoły lub placówki organem prowadzącym, wpisującym do ewidencji lub wydającym zezwolenie na działalność
Centralna Komisja Egzaminacyjna, okręgowe komisje egzaminacyjne, centralne placówki doskonalenia nauczycieli, niepubliczne zakłady kształcenia nauczycieli
minister właściwy do spraw oświaty i wychowania
zakłady kształcenia nauczycieli, kolegi pracowników służb społecznych
odpowiednie jednostki samorządu terytorialnego
 
 
 
13 października 2016 r.
minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego
jednostki samorządu terytorialnego
właściwy terytorialnie kurator oświaty
 
 
 
19 października 2016 r.
ministrowie prowadzący, wpisujący do ewidencji lub wydający zezwolenie na działalność szkołom i placówkom oświatowym
minister właściwy do spraw oświaty i wychowania
kuratorzy oświaty
minister właściwy do spraw oświaty i wychowania
28 października 2016 r.

Dla usprawnienia komunikacji i przesyłania danych wydzielone zostały, dla potrzeb SIO, adresy e-mail w Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz Delegaturach, obsługiwane przez odpowiedzialne osoby:W przypadku zespołów szkół i placówek niepublicznych, w których funkcjonują szkoły, które do ewidencji wpisują różne jst (np. gimnazjum-gmina a liceum-powiat), baza danych oświatowych powinna być przesłana do tej jednostki samorządu terytorialnego, który jest organem wpisującym do ewidencji dla szkoły wyższego szczebla kształcenia (w podanym przykładzie do powiatu). Należy jednocześnie poinformować tą drugą jednostkę samorządu terytorialnego, że baza danych oświatowych gimnazjum została przekazana do scalenia do powiatu w bazie danych zespołu szkół. Analogicznie należy postąpić, jeżeli w zespole szkół publicznych funkcjonują szkoły prowadzone przez dwie różne jednostki samorządu terytorialnego.

Jednostka organizacyjna

Osoba

Adres e-mail

Telefon

Wydział Zarządzania Informacją

Tomasz Wojtan

sio@kuratorium.waw.pl

22 551-24-00  w. 2021

Delegatura Siedlce

Tomasz Pachecki

sio.siedlce@kuratorium.waw.pl

25 632-60-00

Delegatura Płock

Jakub Stasiak

sio.plock@kuratorium.waw.pl

24 262-65-35;
24 262-02-02

Delegatura Ciechanów

Grzegorz Tyburski

sio.ciechanow@kuratorium.waw.pl

23672-44-71

Delegatura Ostrołęka

Ireneusz Ciak

sio.ostroleka@kuratorium.waw.pl

29 760-42-91  w.101

Delegatura Radom

Rafał Błędowski

sio.radom@kuratorium.waw.pl

48 362-08-12

 

 

Z wyrazami szacunku,

z up. Mazowieckiego Kuratora Oświaty
/-/
Andrzej Kulmatycki
Dyrektor Wydziału
Zarządzania Informacją

 
 

 

Metryczka

Data publikacji 26.09.2016
Data modyfikacji 06.10.2016
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Kulmatycki
Osoba udostępniająca informację:
Tomasz Wojtan
do góry