Moje skróty

Kuratorium Oświaty w Warszawie

Konkurs dotyczący szkoleń i doradztwa dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły - Informacje bieżące -

Nawigacja

Informacje bieżące

Konkurs dotyczący szkoleń i doradztwa dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza do udziału w konkursie nr POWR.02.10.00-IP.02-00-007/17 Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów z zakresu kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Podstawowym celem konkursu jest poprawa funkcjonowania instytucji oraz indywidualnych specjalistów/trenerów tworzących system wspomagania pracy szkoły w obszarach decydujących o przygotowaniu uczniów do funkcjonowania w życiu zawodowym i społecznym.

Pracownicy instytucji systemu wspomagania/trenerzy zostaną przeszkoleni z zakresu kształtowania u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych do poruszania się rynku pracy. Każdy z uczestników zobligowany będzie do zrealizowania wspomagania w minimum 1 szkole/placówce/przedszkolu.

W ramach projektów, które otrzymają dofinansowanie w konkursie pracownicy instytucji systemu wspomagania/indywidualni trenerzy zostaną przygotowani do:

1. Wspomagania szkół/przedszkoli/placówek (praca z konkretną radą pedagogiczną nad działaniami dostosowanymi do potrzeb danej szkoły),

2. Prowadzenia międzyszkolnych sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli (doskonalenie nauczycieli w obszarach problemowych i przedmiotowych),

3. Specjalistycznego wsparcia w zakresach kompetencji kluczowych uczniów decydujących o funkcjonowaniu na rynku pracy.

Uczestnikami szkoleń oraz odbiorcami usług doradczych realizowanych w ramach projektów w niniejszym konkursie - grupą docelową - mogą być:

•             pracownicy publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli,

•             pracownicy publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych,

•             pracownicy bibliotek pedagogicznych,

•             doradcy metodyczni,

•             indywidualni specjaliści i trenerzy (osoby świadczące usługi szkoleniowe i doradcze w obszarze oświaty, które mają potwierdzoną współpracę, z co najmniej jedną z ww. wymienionych instytucji systemu wspomagania bądź deklarują nawiązanie takiej współpracy).

Beneficjentem lub partnerem projektów w ramach ww. konkursu mogą być podmioty publiczne lub niepubliczne, które posiadają zadania statutowe związane z kształceniem lub doskonaleniem zawodowym nauczycieli zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1591). Oznacza to możliwość ubiegania się o dofinansowanie przez podmioty, które same nie posiadają ww. zadań statutowych, ale zawiążą partnerstwo z organizacją/instytucją, która je posiada.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące konkursu, w tym regulamin wraz z załącznikami, są dostępne na stronie konkursu.

Pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres poczty elektronicznej: konkurs.wspomaganie@men.gov.pl lub telefonicznie do opiekuna konkursu, Pani Aleksandry Michej - 22 34 74 617.

Metryczka

Data publikacji 17.04.2018
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Materiały MEN
Osoba udostępniająca informację:
Kornelia Szczepaniak
do góry